Pozvánka na členskou schůzi 2023

11. 11. 2022

Na základě stanov spolku Climate & Sustainable Leaders Czech Republic, z. s., IČO: 139 91 396, se sídlem na adrese Hvězdova 1734/2c, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsaného ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. L 75540(dále jen „Spolek“), tímto svoláváme členskou schůzi.


Členská schůze se bude konat za osobní účasti dne 27. 01. 2023, v 9:00 hodin, na adrese Bořislavka centrum, Evropská 866/71, 160 00 Praha 6


Program členské schůze:
  1. Rekapitulace roku 2022 – Jakub Skavroň;
  2. Výzvy pro rok 2023 – Jednotliví členové Správní rady prezentují svoji vizi pro rok 2023, pokud chtějí a mají aspiraci a ambici mít svoji roli ve Správní radě, která je nad rámec běžného členství;
  3. Volba nových členů Správní rady – K volbě nového složení Správní rady se přistoupí, pokud některý z členů Správní rady nabyl přesvědčení, že svoje místo v radě uvolní pro někoho jiného;
  4. Seznámení členů s rámcovým plánem pro období 2023 – Představení komunikačního plánu ke Carbon Trackeru, včetně plánovaných eventů pro první polovinu 2023 – Miroslav Beneš;
  5. Ukončení členské schůze a závěr

Vezměte prosím na vědomí, že pro zajištění usnášeníschopnosti členské schůze je nutná přítomnost alespoň jedné poloviny členů Spolku. Dle stanov Spolku se považuje za přítomného člen osobně přítomný nebo zastoupený na základě plné moci.

STÁHNOUT POZVÁNKU