GDPR

Zásady Ochrany Osobních Údajů

Správcem a zpracovatelem osobních údajů je Climate & Sustainable Leaders Czech Republic, z. s.,
IČ: 13991396, Hvězdova 1734/2c, Nusle, 140 00 Praha 4 (dále jen „Správce“). Správce se zavazuje zajistit bezpečí vašich osobních údajů a nakládat s nimi pouze v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů. 

Správce shromažďuje a zpracovává tyto osobní údaje:

 • informace poskytnuté v jakémkoli volném (formulářovém) poli na webové stránce, tedy místa kam lze vkládat a odesílat komentáře či jiné informace;
 • záznamy o korespondenci v případě kontaktu ze strany subjektu údajů.

Doba uchování výše uvedených osobních údajů je vázána na existenci souhlasu nebo trvání obchodní činnosti Správce. Ve specifických případech může být doba uchování osobních údajů omezena na kratší dobu, například na dobu trvání soutěže či marketingové kampaně. 

Účel zpracování osobních údajů:

 • osobní údaje můžeme využít výhradně k účelům, pro které jste nám je poskytli;
 • v případě odpovídajícího souhlasu využíváme kontaktní údaje (zejména e-mail nebo telefonní číslo) k zaslání marketingových sdělení o produktech a službách;
 • kontaktní údaje můžeme využívat pro zajištění vzájemné komunikace;
 • pro další specifické účely, pokud jste nám k tomu udělili souhlas.

Webové stránky využívají službu Google Analytics společnosti Google, Inc. (dále jen „Google“). Tato služba používá soubory cookies – malé datové soubory, které jsou ukládány do vašeho počítače a umožňují analýzu způsobu užívání této stránky jejími uživateli. Informace souboru cookie o užívání stránky (včetně vaší IP adresy) budou společností Google přeneseny a uloženy na serverech Google.

Google bude užívat tyto informace pro analýzy užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, které jsou určené pro provozovatele stránky. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budou-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Google nebude spojovat vaši IP adresu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Můžete odmítnout používání souborů cookies volbou v příslušném nastavení ve vašem prohlížeči, ovšem může to mít vliv na funkčnost stránky. Používáním webové stránky souhlasíte se zpracováváním údajů o vás společností Google, a to způsobem a k účelům shora uvedeným.

 

Můžeme zpracovávat klientské osobní údaje v souvislosti s realizací naší společné smlouvy. Tyto údaje pak budou k dispozici příslušným pracovníkům a zaměstnancům Správce odpovědným za realizaci smlouvy a správu vašeho klientského portfolia.

Vaše osobní údaje zásadně nepředáváme mimo Správce s výjimkou případů, kdy:

 • máme Váš souhlas,
 • ukládá nám to nebo nás k tomu opravňuje právní předpis (například v případě požadavků orgánů činných v trestním řízení),
 • opravňuje nás k tomu náš oprávněný zájem (například zájem na vyhodnocování a zlepšování našich služeb v rámci oboru našeho podnikání; provoz kamerového systému).
 • agendu, kterou pro Vás v rámci našich služeb zajišťujeme, pro nás připravuje externí dodavatel.

Vaše osobní údaje nepředáváme do zemí mimo Evropskou unii.

Vaše osobní údaje můžeme dále poskytnout jiným společnostem, které se ve spolupráci s námi podílejí na zajištění kampaní nebo nám pomáhají zajistit bezpečnost dat. Zejména se jedná o dodavatele IT a grafických služeb nebo provozovatele webových stránek. Přístup těchto osob a zpracování osobních údajů třetí stranou bude vždy prováděno na základě smlouvy o zpracování osobních údajů a za podmínek stanovených právními předpisy.

 

Práva subjektů údajů

Při shromažďování, zpracovávání a uchovávání vašich osobních údajů postupujeme v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů. V souvislosti se zpracováním osobních údajů vám náleží níže specifikovaná práva, která můžete využít.

 • Máte právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, právo požádat Správce o vysvětlení a odstranění závadného stavu (např. blokování/omezení zpracování, provedení opravy, doplnění nebo likvidace/výmaz osobních údajů). 
 • Máte též právo na přenositelnost automatizovaně zpracovaných osobních údajů (tj. získat osobní údaje od Správce a předat je jinému správci).
 • Máte právo po správci požadovat náhradu majetkové i nemajetkové újmy způsobené zpracováním osobních údajů a právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).
 • Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů. Ty budou následně okamžitě vymazány.

V souvislosti s výkonem svých práv nebo v případě jakýchkoliv otázek či informací nás, prosím, kontaktujte písemně na info@carbontracker.cz.