Rada Evropské unie schválila CSRD směrnici

05. 12. 2022

Rada Evropské unie schválila dne 28.11.2022 směrnici o podávání zpráv o udržitelnosti podniků, podle níž budou muset společnosti Evropské unie od ledna 2024 plnit podrobné požadavky na zveřejňování informací o životním prostředí, sociální oblasti a řízení společnosti. Směrnice se bude týkat i společností mimo EU, které v ní vyvíjejí významnou obchodní činnost. Členské státy budou povinny provést nová pravidla do 18 měsíců.

Jaká jsou nová pravidla?

Směrnice o podávání zpráv o udržitelnosti podniků (CSRD) mění Směrnici o nefinančním výkaznictví z roku 2014 (NFRD). Zavádí podrobnější požadavky na podávání zpráv o otázkách udržitelnosti jako jsou environmentální, sociální a lidská práva nebo aspekty správy a řízení.

Na koho se bude směrnice vztahovat?

Nová pravidla pro podávání zpráv o udržitelnosti se budou vztahovat na velké společnosti veřejného zájmu s více než 500 zaměstnanci, na všechny velké společnosti s více než 250 zaměstnanci a obratem vyšším než 40 milionů EUR a na všechny společnosti kótované na regulovaných trzích s výjimkou mikropodniků. Tyto podniky jsou rovněž odpovědné za posouzení informací vztahujících se na jejich dceřiné podniky. Uvedená pravidla platí také pro malé a střední podniky, u kterých se však zohlední jejich specifika. Malé a střední podniky budou moci využít během přechodného období výjimky („opt-out“), která zaručí, že se na ně směrnice nebude až do roku 2028 uplatňovat.

V případě mimoevropských podniků se povinnost podávat zprávy o udržitelnosti vztahuje na všechny společnosti, které v EU vytvářejí čistý obrat dosahující 150 milionů eur a které mají v EU alespoň jednu dceřinou společnost nebo pobočku. Tyto podniky musí podávat zprávy o svých dopadech v environmentální a sociální oblasti a v oblasti správy a řízení („ESG“), jak jsou definovány v této směrnici.

Od jakého data budou pravidla platit?

Uplatňování nařízení bude probíhat ve třech fázích:

  • ledna 2024 pro společnosti, které již aktuálně směrnici o nefinančním výkaznictví (NFRD) podléhají (vydání zprávy v roce 2025 za účetní rok 2024)
  • ledna 2025 pro velké společnosti, které v současné době směrnici o nefinančním výkaznictví nepodléhají. (vydání zprávy v roce 2026 za účetní rok 2025)
  • ledna 2026 pro kótované malé a střední podniky, malé a nekomplexní úvěrové instituce a kaptivní pojišťovny (vydání zprávy v roce 2027 za účetní rok 2026)
  • ledna 2028 povinné vydávání zpráv pro podniky ze třetích zemí v roce (vydání zprávy v roce 2029 za účetní rok 2028).
Kdo ověří kvalitu podávání zpráv?

Směrnice CSRD rovněž zavádí požadavek na auditování zpráv o udržitelnosti (limited assurance) a zlepšuje dostupnost informací tím, že vyžaduje jejich zveřejňování ve zvláštní části zpráv o hospodaření společností.

Podávání zpráv musí být auditováno (limited assurance) akreditovaným nezávislým auditorem. Aby bylo zajištěno, že společnosti dodržují pravidla pro podávání zpráv, musí nezávislý auditor zajistit, že informace o udržitelnosti jsou v souladu s auditními standardy, které byly přijaty EU. Vykazování mimoevropských společností musí být rovněž auditovány, a to buď evropským auditorem, nebo auditorem usazeným ve třetí zemi.

Pokud máte jakékoliv dotazy či aktuálně řešíte přípravu nebo vydání zprávy o udržitelnosti a vše související, kontaktujte náš EY tým.

ALICE MACHOVÁ

vedoucí partnerka poradenství v oblasti finančního účetnictví, CFO agendy a udržitelného rozvoje EY Česká republika