Co nás čeká v roce 2024 v oblasti nefinančního reportingu

08. 01. 2024

Co nás čeká v roce 2024 v oblasti nefinančního reportingu

Koho se týká ESG reporting?

ESG reporting musí zpracovávat podniky, které splňují alespoň dvě ze tří následujících podmínek: 
  • Mají více než 250 zaměstnanců 

  • Obrat firmy přesahuje 1 miliardu korun 

  • Mají aktiva vyšší než 500 milionů korun 

Novou směrnicí se budou muset největší firmy začít řídit už v roce 2024. 
Jak by měl takový ESG report vypadat? 

Každý ESG report musí obsáhnout tři klíčové oblasti - environmentální, sociální a správní. A protože opakování je matka moudrosti, a taky proto, že povinnost reportingu dopadá na stále více českých firem, pojďme si zrekapitulovat, co do oněch tří klíčových okruhů spadá. 

Pod environmentální faktory zahrnujeme kompletní dopady podnikání na přírodu a zdroje. Patří sem tedy emise skleníkových plynů, energetická účinnost, vodní a odpadové hospodářství, nakládání s odpady, dopad na biodiverzitu a klimatickou změnu. Cílem je minimalizovat negativní dopad na životní prostředí a zlepši tak udržitelnost. 

Jako sociální faktory označujeme vztahy podniku s jeho zaměstnanci, komunitou a zákazníky. Týká se to například lidských práv, diverzity a inkluze, pracovních podmínek, zdraví a bezpečnosti, vzdělávání a rozvoje zaměstnanců. Každá firma by zkrátka měla respektovat základní lidská práva a být společensky odpovědná. 

Správní faktory se pak zaměřují na řízení podnikání a transparentnost. Zahrnuje to například korporátní správu, etiku a dodržování zákona, podnikovou kulturu, odměňování a rizikový management. V této části směřujeme k tomu, aby firma byla řízena transparentně a zodpovědně. 

Příklady kvalitních nefinančních reportingů najdete třeba na webech našich členských společností.